Elnätet mot Norrlandskusten ska förstärkas

I och med ett nytt uppdrag för Svenska kraftnät ska Norconsult projektera en större transmissionsledning Letsi – Svartbyn på rekordtid. Kraftledningen är drygt 110 kilometer lång.

Svartbyn 22 juni 2022 16:00

Projekteringen ska ske med forcerad tidsplan, vilket betyder att arbetsmoment för 400 kV-kraftledningen ska ske parallellt.

Norconsults egna verktyg och arbetssätt visualiserar och kvantifierar ruttalternativ i en geografisk informationssystem-miljö (GIS).

– Letsi - Svartbyn är ytterligare ett steg i att säkerställa Sveriges nätkapacitet, säger Josefin Meland, uppdragsledare för Norconsult, och forsätter:

– Det här projektet har en hög komplexitetsgrad samtidigt som den forcerade tidplanen är nödvändig för att möta industrins förväntningar på snabb omställning.

Om kraftledningen

Just nu pågår förprojektering till augusti 2023 när detaljprojekteringen påbörjas. Leverans av detaljprojektering beräknas till 2026 och entreprenaden genomförs 2026-2028.

Norconsult kommer att ansvara för en 3D-modellbaserad helhetsleverans av för- och detaljprojektering, konstruktion, markundersökningar, samt framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa