Grönt ljus för elnätsinvestering för miljarder

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät tillåtelse att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland.

Norrland 13 april 2022 16:00

Syftet med investeringarna är att öka kapaciteten i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och mycket stora effektbehov som kommer från industrin i området. Investeringarna ska också göra det möjligt att ansluta ny vindkraft.

– Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då behöver vi både mer elproduktion och mer överföringskapacitet. För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu Svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. 

– Det finns stora förfrågningar från industrier såväl som från vindkraft som gör att vi behöver förstärka nätet i norra Sverige. Industrierna behöver kapacitet snabbt. Därför har vi valt att initiera pilotprojekt för att nå målet om att halvera ledtiderna. Paket Norrlandskusten är ett av dem, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Affärsverket Svenska Kraftnät.

En av punkterna i regeringens nationella strategi för elektrifiering är kortare ledtider och proaktivt arbete för att effektivt kunna bygga ut elnätet. Regeringen ger därför Affärsverket svenska kraftnät ett investeringsbemyndigande för myndighetens åtgärdspaket Fossilfritt Norrland – Norrlandskusten.

Åtgärdspaket

Svenska kraftnät har i januari begärt regeringens bemyndigande att genomföra aktuell investering.

Åtgärdspaketet omfattar att Svenska kraftnät bygger två nya systemförstärkande 400 kV ledningar i sträckningarna Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt förstärker och moderniserar sträckningen Svartbyn– Keminmaa. Vidare ingår även tre 400 kV stationer: Högnäs 2, Hertsön och Svartbyn 2 samt 400 kV anslutningsledningar i sträckningarna Svartbyn– Hertsön och Högnäs–Högnäs 2.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa