Det är en förnyelsebar energikälla som inte släpper ut koldioxid. Påverkan på miljö, djur, rennäringen och närboende kan dock ibland hindra att tillstånd lämnas.

Att energiförsörjningen kan tryggas är en angelägenhet för alla. Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 TWh ny elproduktion till år 2045, vilket motsvarar den totala elanvändningen i Sverige under cirka nio månader. På vilket sätt det kommer att genomföras är inte fastställt i nuläget, men riksdagen har antagit ett mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Enligt Energimyndigheten innebär det att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under den kommande 20-årsperioden.

Teknikutvecklingen på området går i en rusande fart. Processen med tillstånd för vindkraft går desto långsammare. Den haltande processen har lett till att tillstånd ofta lämnats för placering av vindkraftverk inom ett visst angivet område och att den slutliga placeringen av vindkraftverken får bestämmas senare, i samband med uppförandet. Detta kal­las ”boxmodellen”. Syftet med boxmodellen är att den senaste teknikutvecklingen ska kunna användas när det väl blivit dags att uppföra vindkraftverken och att placeringen då ska kunna vara flexibel i viss mån, för att uppnå högsta möjliga energiutvinning. Boxmodellen har även gett de närboende en möjlighet att påverka vindkraftverkens slutliga placering även vid uppförandet.

Efter ett vägledande avgörande från Mark- och miljööverdomstolen har utrymmet för användning av boxmodellen minskat betydligt. Även om det inte är uteslutet att få ett tillstånd enligt boxmodellen kommer det sannolikt vara svårt att i framtiden få tillstånd till större vindkraftsparker som uppförs enligt den modellen, vilket senare avslag på tillståndsansökningar har visat. Rättsutvecklingen går alltså i en riktning som hindrar, eller i varje fall försvårar, utbyggnaden av större och energieffektiva vindkraftsparker på de platser som vore mest ändamålsenliga.

De politiska målsättningarna om helt förnybar elproduktion kommer inte att ha en chans att uppnås om inte de lagliga förutsättningarna för att förverkliga målen finns, vilket förstås vore beklagligt.