Fåfängan och bekvämligheten styr svenskarnas biltvättsvanor. Svenska bilägare är inte så noga med att hålla sina bilar rena. Andras syn på bilens utseende avgör istället när det är dags för en tvätt. En ny undersökning om svenskarnas biltvättsvanor*, som Kantar Sifo gjort på uppdrag av OKQ8 Scandinavia, visar att mer än varannan tillfrågad anger att främsta anledningen till att de över huvud taget tvättar bilen är att den är så smutsig att de skäms. Dessutom svarar åtta av tio av de tillfrågade att de endast tvättar bilen en gång imånaden eller ännu mer sällan

Att tvätta bilen håller den ren och fräsch, men det är inte enbart av utseendemässiga skäl vi bör bry oss om hur vi tvättar bilen. Hur vi väljer att tvätta bilen är även avgörande för vilken miljöpåverkan vi orsakar. Dock visar undersökningen att miljöaspekten av biltvättandet inte är något de tillfrågade svenskarna tänker så mycket på. För trots att 70 procent av de tillfrågade har uppfattningen att när man tvättar bilen på gatan så rinner förorenat vatten ner i grundvattnet så väljer ändå nästan fyra av tio att tvätta bilen hemma på uppfarten, gräsmattan eller på gatan en eller fler gånger per år. 62 procent anser sig tro att det är förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten.

Det finns flera stora luckor i informationen kopplad till miljöaspekterna om biltvättande. En femtedel av de svarande i undersökningen anser sig inte veta ifall det är miljövänligt att tvätta bilen på en bensinstation eller

inte. 13 procent anser sig heller inte känna till eller vara tveksamma till att det rinner ner förorenat vatten direkt i grundvattnet när bilen tvättas på gatan och fler än var femte är osäkra i frågan kring huruvida det är förbjudet eller ej att släppa ut orenat vatten i dagvattenbrunnarna som till exempel vid biltvätt på gatan.

En slutsats som kan dras utifrån undersökningssvaren är att kvinnor generellt är mer miljömedvetna än män. 25 procent av kvinnorna jämfört med 18 procent av männen anser att miljöaspekten är viktigast vid val av biltvätt. För männen värderas istället priset högre, 24 procent, än miljöaspekten.

– Vi tycker det är synd att man fortsätter tvätta bilen i naturen trots att många är medvetna om dess negativa miljöpåverkan. Detta visar att vi måste bli mycket bättre på att kommunicera att man kan göra skillnad och minska sin miljöpåverkan genom att tvätta sin bil i en automattvätt eller tvätta-självhall. Vi har reningsverk som tar hand om det smutsiga vattnet och dessutom använder vi endast Svanenmärkta kemikalieprodukter, säger Alexandra William-Olsson, kommunikationschef på OKQ8 Scandinavia i ett pressmeddelande.

Hela 66 procent av de tillfrågade väljer att tvätta sin bil i en så kallad automattvätt på bensinstationen minst en gång om året, ett bekvämt alternativ där bilen rengörs med borstar eller högtryck. Svenska bilägare mellan 30-49 år styrs mest av bekvämlighet vid valet av biltvätt. 43 procent anser till exempel att bensinstationens geografiska läge är det som påverkar dem mest vid val av vilken bensinstation man väljer att tvätta sin bil på. Varannan tillfrågad i denna ålderskategori anger dessutom att de, trots att de oftast är lojala sin bensinmackskedja, gärna väljer en annan kedja att tvätta bilen på om det passar bättre vid just det tillfället.