Det är inte ovanligt att rollerna som aktieägare, styrelseledamot, VD och firmatecknare blandas ihop. Särskilt vanligt är problemet i mindre företag där alla funktionerna kanske innehas av ett fåtal personer. För att undvika problem är det dock viktigt att hålla isär rollerna och att ha rätt ”hatt” på sig vid varje given tidpunkt.

Vissa typer av beslut är förbehållna aktieägarna och ska beslutas vid en bolagstämma. Exempel på sådana beslut är fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning. Härutöver kan stämman i viss mån, genom ändring av bolagsordningen, besluta att fler frågor alltid ska överlämnas till stämman för beslut. Om styrelsen skulle fatta beslut i någon fråga som ska fattas av bolagsstämman är beslutet ogiltigt.

Bolagsstämman, d.v.s. aktieägarna, väljer en styrelse för bolaget. Utöver att verkställa bolagsstämmans beslut ska styrelsen företräda bolaget och fatta beslut i alla de frågor som inte ska fattas av bolagsstämman. Häri ingår bland annat frågor om bolagets organisation samt att se till att bolagets ekonomi kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ansvar och tillsyn kan inte överlåtas på någon annan, såsom en VD eller en revisor.

Styrelsen utser i sin tur en VD som ska sköta bolagets löpande verksamhet i enlighet med instruktioner från styrelsen.

En s.k. firmatecknare har behörighet att företräda bolaget genom att exempelvis ingå avtal och att vara dess företrädare inför andra företag eller myndigheter. En beslutsför styrelse har enligt lag rätt att teckna firman. Styrelsen har också möjlighet att ge någon annan motsvarande behörighet antingen genom att utse denne till firmatecknare eller genom att ge en fullmakt att handla på bolagets vägnar.

Ett aktiebolag kan inte självt agera utan måste fungera genom sina ställföreträdare. På samma sätt som du i det egna företaget bör se till att beslut fattas på ett korrekt sätt av rätt personer är det även viktigt att tillse att de personer som du ingår avtal med på andra företag har den behörighet som krävs. Att kassören på byggvaruhuset har behörighet att sälja byggmaterialet till dig för det annonserade priset kan du utgå från, men huruvida sektionschefen på ett företag har rätt att träffa ett viktigare avtal med dig är långt ifrån givet. Det finns därför skäl att i sådana situationer försäkra dig om att den du ingår avtalet med – även formellt sett - har rätt att agera.