Vad har vi för nyheter kopplat mot redovisningsområdet som är värt att lyfta fram så här inför stundande årsbokslut och årsredovisningar för 2017? Jo en nyhet, hållbarhetsrapportering, vilket först och främst berör stora företag men som kan vara ett område att se över även för mindre bolag.

Området har debatterats en tid och diskussionen som förts kring införandet av en obligatorisk hållbarhetsrapportering har från kritikerhåll varit att detta bland annat leder till ännu mer regler och kostnader för företagen. Samtidigt som förespråkare tycker det är bra att hållbarhetsfrågorna lyfts upp och rapporteras då detta skapar större transparens om bolagens verksamhet för dess intressenter.

Vad är då hållbarhetsrapportering och hur ska man som företagare applicera detta på sin verksamhet? Kortfattat och lite förenklat så handlar hållbarhetsrapportering att som företag i sin årsredovisning inte bara rapportera hur mycket man omsätter, vilka kostnader man har samt vilken vinst man gör utan även på vilket sätt bolaget ”tjänar” sina pengar, vilka resurser som man nyttjat och vilken påverkan bolaget har haft på samhället i stort.

Artikelbild

Att hållbarhetsfrågor och hur man som företag arbetar med dessa blir mer och mer viktigt, inte bara i stora företag, är vi nog alla eniga om. Detta visar även Svensk handels hållbarhetsundersökning som genomförts sedan fem år tillbaka bland medlemsföretagen. Nämnas kan att tre av fyra företag (totalt ingår 1543 företag i undersökningen) inom handeln uppger att de arbetar aktivt med frågor som rör hållbarhet. Nio av tio anser att hållbarhetsarbetet leder till ökad lönsamhet och sex av tio konsumenter (av 1012 svarande konsumenter) har medvetet avstått från att köpa en vara eftersom produkten eller varumärket kan ha negativt påverkan på miljön eller samhället.

Även om införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering inte i dag berör så många bolag i Sverige, på grund av deras storlek, så kan en frivillig rapportering hos mindre företag bidra till konkurrensfördelar för företaget. Dessa kan skapas i form av att större företag kan komma att vilja ha mer än finansiell information om sina leverantörer för att på så sätt säkerställa att leverantörerna arbetar i linje med deras hållbarhetsmål. Har man då som mindre företag redan ett hållbarhetsarbete skulle det kunna leda till nya affärer och nya kunder. Genom hållbarhetsarbetet stärks även varumärket, brister kan upptäckas i verksamheten och onödiga kostnader kan minimeras för att på så sätt få en effektivare verksamhet.

Hur omfattande ska då en hållbarhetsrapport vara för att uppfylla kraven i årsredovisningslagen? Utgångspunkten för hållbarhetsrapporten är vad som bedöms vara väsentligt för det enskilda företaget att rapportera gällande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. Rapporten skall beskriva företagets affärsmodell, policydokument på områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på områdena och hur dessa har hanterats samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Utöver reglerna i årsredovisningslagen där det specificeras vad man ska rapportera finns det således i dag inget bindande regelverk som man måste följa såsom Global Reporting Initiativ (GRI) eller FN:s Global Compact för upprättande av en hållbarhetsrapport. Istället får man genomlysa den egna verksamheten, gå igenom respektive område, vilken påverkan bolaget kan tänkas ha och om det är av vikt att rapportera om. Exempelvis kan det vara rapportering om bolagets energianvändning och utsläpp, tillämpning av arbetsrättsrättslig skyddsreglering, information om bolagets åtgärder för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter samt vilka åtgärder man inom företaget har för att motverka mutor och korruption.

Hållbarhetsrapporteringen faller inom styrelsens ansvarsområde och ska antingen ske i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning eller i en separat rapport med hänvisning till rapporten i förvaltningsberättelsen. Bolagets revisor ska sedan i revisionsberättelsen lämna ett uttalande om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte.

Så även om det inom redovisningsområdet under senare år har gjorts en rad förenklingar i regelverken för mindre bolag, så anser jag att man utan att behöva öka de administrativa kostnaderna i någon större omfattning kan öka kvaliteten i sin rapportering genom att få in hållbarhetsrapportering på agendan.