Från och med den 1 juli är det möjligt. Det finns numera ett efterlängtat alternativ till godmanskap och förvaltarskap som kallas framtidsfullmakt.

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du;

- Bestämma vem som ska hjälpa dig om du inte kan fatta besluten själv.

Artikelbild

| Sara Axelsson Advokat hos Advokatbyrån Kaiding

- Bestämma inom vilka ramar och under vilka villkor du vill ha hjälp.

- (I vissa fall) undvika de mer ingripande formerna godmanskap eller förvaltarskap.

För att framtidsfullmakten ska vara giltig ska den vara skriftlig, undertecknad och bevittnad av två personer. Det ska också framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare och vilka ärenden fullmakten omfattar. Fullmakten kan omfatta personliga eller ekonomiska frågor, men får inte omfatta frågor om medicinsk vård eller frågor av mer privat karaktär såsom exempelvis att upprätta ett testamente. I viktigare frågor ska fullmaktshavaren, om möjligt, samråda med fullmaktsgivaren.

Den person som utsetts till fullmaktshavare har rätt (och skyldighet) att agera utifrån framtidsfullmakten så snart den som upprättat fullmakten förlorar sin beslutsförmåga och inte längre kan hantera sina ärenden på grund av sjukdom eller liknande. Det är fullmaktshavaren som ska avgöra om ett sådant tillstånd har inträtt. Fullmaktshavaren ansvarar också för att fullmakten är giltig, vilket innebär att en fullmakthavare som använder sig av en fullmakt som visar sig vara ogiltig kan bli skadeståndsskyldig.

Om fullmaktshavaren känner sig osäker på fullmaktens giltighet, eller befarar att fullmakten kommer att ifrågasättas, är det möjligt att vända sig till domstolen för att få en dom som fastslår om fullmakten är giltig eller inte. En domstolsprövning kan även utgöra ett villkor i själva framtidsfullmakten. Den som upprättar en framtidsfullmakt kan även välja att en granskare ska utses, som förutom att granska att fullmaktshavaren gör det hen ska också kan ha rätt att återkalla fullmakten. Fullmakten kan även återkallas av fullmaktsgivaren själv, men huruvida ett sådant återkallande blir giltigt får prövas från fall till fall eftersom fullmaktsgivaren sedan tidigare kan ha konstaterats sakna beslutsförmåga.

Erfarenheter från bland annat Norge, Finland och Danmark visar att framtidsfullmakten fyller en viktig funktion såväl för individen som för samhället. Efterfrågan på framtidsfullmakter bedöms därför bli stor även i Sverige.